PHIẾU BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA


Mô tả sự cố

Thông tin người báo cáo


Thông tin người bệnh